Publications by Krzysztof Droba

Go to content

BOOKS

Krzysztof Droba, Spotkania z Eugeniuszem Knapikiem, Katowice 2011

Krzysztof Droba, Odczytywanie na nowo. Rozmowy z Mieczysławem Tomaszewskim, Lesko 2011

Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

ARTICLES

„Domaines” Pierre Bouleza, „Ruch Muzyczny” 1972 nr 18

Hierarchia czynników formalnych w twórczości Krzysztofa Pendereckiego, „Muzyka” 1976 nr 2

Dwie pieśni sakralne [Henryka Mikołaja Góreckiego], w: „Zeszyty Naukowe Zespołu Analizy i Interpretacji Muzyki” PWSM nr 2, Kraków 1977

Droga do sensu tragicznego. Jeszcze o III Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, „Ruch Muzyczny” 1978 nr 15; także w: „Zeszyt Naukowy” nr 3 PWSM w Krakowie 1978

Wielkość – dziwność [o III Symfonii i Koncercie klawesynowym H.M. Góreckiego], „Ruch Muzyczny” 1980 nr 10

Słowo w muzyce Góreckiego, „Ruch Muzyczny” 1981 nr 22

The Music of Henryk Mikołaj Górecki, „Music in Poland” 1984 nr 39

Podstawowe zasady organizacji czasu w muzyce: czas metryczny i czas ametryczny czyli rytmiczny, w: Księga Jubileuszowa Mieczysława Tomaszewskiego. Kompozycje i teksty wręczone Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 60-lecie urodzin, red. Teresa Malecka, Kraków 1984

Młoda muzyka litewska, „Ruch Muzyczny” 1984 nr 19; wersja lit.: Jauna Lietuvių muzika, w:  Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Lietuvių muzika Lenkijoje [Litewska muzyka w Polsce], „Pergalė” 1985 nr 7; także w:  Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Od „Refrenu" do „Beatus vir" czyli o redukcjonizmie konstruktywistycznym i ekspresjonizmie muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego, w: Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70-tych, red. Leszek Polony, Kraków 1986

Zeichen der Hoffnung. Neue Musik in Litauen, „MusikTexte”, Heft 42, 1991

"We are of the Wood and Song". Lithuanian Music from Čiurlionis to Landsbergis, „World New Music Magazine” 1992 nr 2

Od Čiurlionisa po dzień dzisiejszy. Zarys historii profesjonalnej twórczości muzycznej na Litwie, „Konteksty” 1993 nr 3-4

The History and the Present Day of Lithuanian Music (from Čiurlionis to Landsbergis), „Revista de musicologia”, rocz. XVI, 1993 nr 6

Mit Litwy w oratoryjnej twórczości Broniusa Kutavičiusa, „Konteksty” 1993 nr 3-4; wersja rozszerzona w: Muzyka – słowo – sens. Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Anna Oberc, Kraków 1994; wersja niemiecka: Der Mythos Litauens in den Oratorien von Bronius Kutavičius, w: Deutsche Musik im Osten, t. VIII: Musica Baltica. Interregionale musikkulturelle Beziehungen im Ostseeraum, red. Ekkehard Ochs, Nico Schüler, Lutz Winkler, Sankt Augustin 1994; wersja francuska: Le mythe de la Lituanie dans les oratorios de Bronius Kutavičius, „Théâtre, Opéra, Ballet. Revue européenne bilingue” 1995 nr 1; wersja lit.: Lietuvos mitas Broniaus Kutavičiaus oratorijose, w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Aspekte einer nicht existierenden polnischen Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts, w: „Osteuropa Almanach 1994”, Berlin 1994

Nomos i etos, czyli o Mieczysławie Tomaszewskim, w:  Muzyka – słowo – sens. Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Anna Oberc, Kraków 1994

Apie Kęstuti Bacevičių, „Naujoji Romuva” 1995 nr 3

Miłość odwzajemniona [o „Warszawskiej Jesieni” z wypowiedziami Osvaldasa Balakauskasa, Mindaugasa Urbaitisa i Šarunasa Nakasa], „Ruch Muzyczny” 1995 nr 10

Posolstvo hudby H. M. Góreckého na priklade 3. symfónie "Pesni žiaľu" [Przesłanie muzyki H. M. Góreckiego na przykładzie III Symfonii pieśni żałosnych], w: Hudba ako posolstvo [Muzyka jako przesłanie], materiały z międzynarodowego sympozjum 1993, red. Peter Važan, Bratislava 1995

Korespondencja Vytautasa Bacevičiusa z rodziną w Polsce, w: Rodzeństwo Bacewiczów. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, red. Marta Szoka, Łódź 1996

Szymanowski z Lutosławskim w Rydze – historia pewnej fotografii, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 7

Meine Buckower Begegnungen mit Gija Kantscheli, w: Fünf Jahre Buckower Begegnungen 1992–1996. Eine Dokumentation, Buckow 1997

Polnischer Sonorismus [Polski sonoryzm], w: Súčasná hudba medzi Východom a Západom [Muzyka współczesna między Wschodem a Zachodem], materiały z międzynarodowego sympozjum 1997, red. Nad’a Hrčková, Bratislava 1998

Festiwal Pokolenia, w: Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, red. Małgorzata Janicka-Słysz, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier, Kraków 2001

Polska muzyka współczesna w Europie, „Lithuania” 2002 nr 1/2

Henryk Mikołaj Górecki og hans musik [w jęz. duńskim], „Dansk Musik Tidsskrift” 2003 nr 3

Co dobrego spotkało nas w życiu muzycznym w Polsce w ostatniej dekadzie? w: Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku, red. Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier,  Kraków 2004

Spotkania z Giją Kanczelim, w: Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku, red. Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier, Kraków 2004; fragm. w: Książka programowa MFMW „Warszawska Jesień” 1995

Eugeniuszas Knapikas – eskizas portretui "muzikos iš muzikos" fone [Eugeniusza Knapika – szkic do portretu „muzyka z muzyki”], w: Muzika muzikoje: įtakos, sąveikos, apraiškos. IX lenkų ir lietuvių muzikologų konferencijos knyga [Muzyka z muzyki: wpływy, interakcje, manifestacje. Księga IX Polsko-Litewskiej Konferencji Muzykologicznej], red. Audronė Žiūraitytė, Vilnius 2004 

Przeszłość i dzień dzisiejszy muzycznej Litwy, w:  Oda do Europy: sezon muzyczny Zjednoczonej Europy w Warszawskiej Operze Kameralnej, 3 maja 2004 – 3 maja 2005, red. Zofia Mossakowska, Warszawa 2004

Sonoryzm polski, w: Kompozytorzy polscy 1918–2000, t. I. Eseje, red. Marek Podhajski, GdańskWarszawa 2005; wersja ang. Polish Sonorism, brak ozn. tłum., w: Polish Music. Polish Composers 1918–2010, GdańskLublin 2013

Vytauto Bacevičiaus susirašinejimas su šeima Lenkijoje [Korespondencja Vytautasa Bacevičiusa z rodziną w Polsce], tłum. Edmundas Gedgaudas [jako wstęp do II tomu listów V.B.], w: Vytautas Bacevičius – išsakyta žodžiais, Vilnius 2005; fragm. także w: „Kultūros barai” [Domeny kultury] 1995 nr 8-9

Vytautas Bacevičius w Ameryce, czyli artysta w klatce, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 26; wersja ang. Vytautas Bacevičius in America, or an Artists in the Cage, w: Vytautas Bacevičius in Context, red. Rūta Stanevičiūtė i Veronika Janatjeva, Wilno 2009; wersja lit. Vytautas Bacevičius Amerikoje, arba Menininkas narve, w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Penderecki nach Iwaschkin, w: Krzysztof Penderecki. Musik im Kontext,  materiały z konferencji w Lipsku 2003, red. Helmut Loos, Stefan Keym, Leipzig 2006

Przybliżanie muzyki: nurt edukacyjny festiwalu „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” w Stalowej Woli w latach 1975–1979, „Forum Muzykologiczne” 2009

Mieżdu wozwyszennostju i stradanjem. O muzykie Gienryka Mikołaja Goreckogo, „Nowaja Polsza” 2009 nr 3

Przybliżanie muzyki: Ives, nowy romantyzm i wychowanie estetyczne, „Klucz” 2011 nr 10

Słowo w muzyce Góreckiego, „Scontri” 2013 nr 1 

Chopinspira: chopinas šiuolaikinių lenkų kompozitorių savimonėje [Chopinspira: Chopin w świadomości współczesnych kompozytorów polskich], w: Vilniaus intermezzo. Chopinas ir Lietuva 2010. Išplėstas XI lietuvių ir lenkų muzikologų konferencijos „Fryderyko Chopino recepcija šiuolaikinėse lietuvių ir lenkų muzikinėse kultūrose" straipsnių rinkinys su santraukomis lenkų ir anglų kalbomis, red. Beata Baublinskienė, Vilnius 2012; wersja ang. Chopin Regained. The Presence of Chopin in the Reflexion of Contemporary Polish Composers, w: Music: Function and Value. Proceedings of the 11th International Congress on Musical Signification 27 IX – 2 X 2010, Kraków, Poland, red. Teresa Malecka i Małgorzata Pawłowska, t. II, Kraków 2013

Broniaus Kutavičiaus muzika Lenkijoje (1979–1988). Angažuoto liudytojo pasakojimas [Muzyka Broniusa Kutavičiusa w Polsce (1979–1988). Opowiadanie zaangażowanego świadka], w: Music That Changed Time. The Lithuanian Composer Bronius Kutavičius and the Baltic Outburst of Creativity After 1970, red. Rima Povilionienė i Jūratė Katinaitė, tłum. z pol. Beata Baublinskienė, Vilnius 2014; także w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018.

Polska muzyka radziecka, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje” nr 4, 2014  

Vytautas Bacevičius, którego nie było… w: Grażyna Bacewicz. Konteksty życia i twórczości, red. Marta Szoka, Łódź 2016; wersja lit.: Vytautas Bacevičius, kurio nebuvo…, w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Na koniec, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje" nr 11, 2017; wersja lit.: Pabaigai… [Na zakończenie], w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Dar kartą apie „Apeigas” [Jeszcze raz o Obrzędach], w:  Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

INTERVIEWS

Ten dziwny naród wciąż chce żyć, specjalnie dla dziennika „Czas Krakowski” Krzysztof Droba rozmawia z Prezydentem Vytautasem Landsbergisem, „Czas Krakowski” 18.07.1990; wersja lit.: Ta stulbinanti tauta dar nori gyventi, w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

O muzyce, która pomaga nie kłamać, rozmowa Krzysztofa Droby z Vytautasem Landsbergisem, „Ruch Muzyczny” 1990 nr 18; wersja lit.: Apie muziką, kuri padeda nemeluoti, w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Diabeł przyjdzie po swoje, rozmowa Krzysztofa Droby z Vytautasem Landsbergisem, „Czas Krakowski” 20.03.1991; wersja lit.: Velnias ateis reikalauti savo dalies, w: Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Wilno 2018

Zapisane w pamięci, Prezydent Republiki Litewskiej o swoich związkach z Rzeszowszczyzną, rozmowa  Krzysztofa Droby z Vytautasem Landsbergisem, „Nowiny” 20.05.1991; wersja lit.: Nusėdo giliai atmintyje, w:  Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Wilno 2018

O Henryku Mikołaju Góreckim. Z Eugeniuszem Knapikiem rozmawia Krzysztof Droba, „Odra” 2011 nr 5

COMMENTARIES AND ANNOUNCEMENTS IN PROGRAMME BOOKS, CONCERT PROGRAMMES, SCORE PUBLICATIONS, ETC.​​​​​​​

Przed festiwalem Młodzi Muzycy Młodemu Miastu – O festiwalu (I), „Socjalistyczne Tempo” [organ prasowy Huty Stalowa Wola] 1976
nr 8

Kursy przygotowujące do Festiwalu (II), „Socjalistyczne Tempo” 1976 nr 9

Przed II Festiwalem „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” – Charles Ives (III), „Socjalistyczne Tempo” 1976 nr 10

Przed Festiwalem „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” – Wykonawcy... (IV), „Socjalistyczne Tempo” 1976 nr 11

Przed Festiwalem „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu" – Koncerty kompozytorskie (V), „Socjalistyczne Tempo” 1976 nr 12

„Beatus vir Henryka Mikołaja Góreckiego, w: Książka programowa 24. MFMW „Warszawska Jesień 1980

„Tryptyk” Feliksasa Bajorasa, w: Książka programowa 27. MFMW „Warszawska Jesień”, Warszawa 1984

Charles E. Ives [utwory kameralne], w: Książka programowa 30. MFMW „Warszawska Jesień”, Warszawa 1987

„Scontri” Henryka Mikołaja Góreckiego w: Książka programowa 30. MFMW „Warszawska Jesień 1987

Osvaldas Balakauskas, w: Książka programowa 30. MFMW „Warszawska Jesień”, Warszawa 1987

Festiwale w Lusławicach, w: Festiwal muzyki Krzysztofa Pendereckiego [książka programowa], Kraków 1988

Kwartety smyczkowe [K. Pendereckiego], w: Festiwal muzyki Krzysztofa Pendereckiego [książka programowa], Kraków 1988

Krzysztof Penderecki – I Symfonia, w: Książka programowa 41. MFMW „Warszawska Jesień”, Warszawa 1998

Sobre la música de Górecki,  w: Książka programowa Concierto de Gala Año de Polonia en España, Auditorio Nžacional de Madrid, 23.10.2002

Ku pamięci, w: broszura z programem X Polsko-Litewskiej Konferencji Muzykologicznej, Kraków 2006

Kwartet po kwartecie, w: Książka programowa 49. MFMW „Warszawska Jesień”, Warszawa 2006

Garść refleksji na 15-lecie Festiwalu, w: Książka programowa XV Festiwalu Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”, Katowice 2007

Henryk Mikołaj Górecki [wstęp do katalogu w jęz. angielskim], red. Elżbieta Szczepańska-Lange, Kraków [b.d.]

REPORTS, ACCOUNTS, REVIEWS, OCCASIONAL WRITINGS

Muzyka współczesna w Krakowie, „Ruch Muzyczny” 1970 nr 15

Koncert bartókowski w Krakowie, „Ruch Muzyczny” 1972 nr 15

Młodzi kompozytorzy krakowscy, „Ruch Muzyczny” 1973 nr 12

XVI Warszawska Jesień w ujęciu fotelowym, „Odra” 1973 nr 1

Zamiast syntezy: Sinfonia sacra, folklor, zabawy, „Ruch Muzyczny” 1978 nr 24

Ives Błaszczoka i Knapika, „Ruch Muzyczny” 1983 nr 23

Didieji rugsėjo muzikos festivaliai Lenkijoj [Wrześniowe festiwale muzyczne w Polsce], tłum. na jęz. litewski Edmundas Gedgaudas], „Kultūros barai” [Domeny kultury] 1995 nr 12

O Helenie, Frezji i Chłopcu. 39 Warszawska Jesień. Zakończenie festiwalu, „Gazeta Wyborcza” (Stołeczna), 2829.09.1996

„Warszawska Jesień” – opinie po festiwalu, „Opcje” 1996, nr 4 (15)

Sprawozdanie z wakacji, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 18; wersja lit.: Važiuoju į Vilnių: atostogu savaitė, w:  Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Sukcesy WOSPR-u w Kopenhadze. Nowy utwór Eugeniusza Knapika, „Ruch Muzyczny” 1997 nr 1

Lietuvių muzika 40-ajame „Varšuvos rudenyje” [Muzyka litewska na 40-tej „Warszawskiej Jesieni”], „Lietuvos aidas” [Echa Litwy] 1997 nr z 17.10; także w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Spotkanie twórców polskich i litewskich nad Wigrami, „Ruch Muzyczny” 1997 nr 16

"Homo ludens" forumas. Svečiai apie "Musica ficta" [Forum „Homo ludens”. Goście o „Musica ficta”], „Kultūros barai” [Domeny kultury] 1998 nr 1

Kwartet i jego goście. Festiwal w pałacu w Rybnej, „Gazeta Wyborcza” (Katowice), z dn. 9.12.1998

Wieniec z nut. Rybna. VI Festiwal Kwartetu Śląskiego, „Gazeta Wyborcza” (Katowice), z dn. 15.12.1998

Jubileusz w pałacu, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 4

List otwarty, wiosenny, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 7 [żart primaaprilisowy]

Lietuva Silezijoje, arba apie Silezijos kvarteto festivali [Litwa na Śląsku, czyli o festiwalu Kwartetu Śląskiego], „Kultūros barai” [Domeny kultury] 1999 nr 3; także w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Muzyka środka Europy [VII Festiwal Kwartetu Śląskiego w Rybnej], „Gazeta Wyborcza” (Katowice) 1999, nr z 30.11

Muzyka północy Europy, „Gazeta Wyborcza” (Katowice) 1999, nr z 3.12

Sukces w Rybnej, „Gazeta Wyborcza” (Katowice) 1999, nr z 7.12

Salzburg z doskoku, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 24

Kwartet Śląski w rodzinnej Europie, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 4

Dlaczego tak miło w Rybnej?, „Ruch Muzyczny” 2002 nr 3

Laudatio in honorem Christophori Knittel, „Ruch Muzyczny” 2003
nr 22

Moje festiwale z Aldoną. W trzecią rocznicę śmierci Aldony Dvarionaitė (5 XI 2000), „Ruch Muzyczny” 2003 nr 22; wersja lit.: Mano festivaliai su Aldona, w: Amžinoji klajūnė. Apie pianistę Aldoną Dvarionaitę [Wieczny wędrowiec. O pianistce Aldonie Dvarionaitė], red. Audronė Girdzijauskaitė, Vilnius 2004; także w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Lenkijos radio antroji programa, skirta Aldonai Dvarionaitei / „Muzyczny klub dwójki” poświęcony Aldonie Dvarionaitė [w jęz. litewskim i polskim], w: Amžinoji klajūnė. Apie pianistę Aldoną Dvarionaitę [Wieczny wędrowiec. O pianistce Aldonie Dvarionaitė], Vilnius 2004

Kaip Aldona užvaldė Baranovo pilį. Mano festivalių su Aldona postscriptum [Jak Aldona weszła w posiadanie zamku w Baranowie. Postscriptum do Moich festiwali z Aldoną], „Krantai” 2004 nr 4; także w: Krzysztof Droba, Susitikimai su Lietuva [Spotkania z Litwą], wybór i red. Rūta Stanevičiūtė, Vilnius 2018

Festiwal był zawsze miejscem dialogu polskiej muzyki ze światową, „Dziennik” z dn. 21.09.2007

Pamiętam, była „Jesień”..., „Ruch Muzyczny” 2007 nr 18/19

Zapamiętać Lutosławskiego, „Ruch Muzyczny” 2008 nr 12

Między wzniosłością a cierpieniem: o muzyce Henryka Mikołaja Góreckiego, „Ruch Muzyczny” 2008 nr 25

Ta ostatnia dekada…, w: Siódma dekada. Związek Kompozytorów Polskich 20062015, Warszawa 2015

Fenomen Andrzeja, „Ruch Muzyczny” 2017  nr 9

ENCYCLOPAEDIC ENTRIES​​​​​​​

Górecki, Henryk Mikołaj, w: Encyklopedia Muzyczna PWM, t. efg, red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 1987

Juzeliūnas, Julius, w: Encyklopedia Muzyczna PWM, t. hij,  red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 1993